en pl

Polityka prywatności Warsaw Institute Store

 

Sekcja I. Postanowienia ogólne

1.    Niniejsza Polityka prywatności ma charakter informacyjny, co jest równoznaczne z faktem, że nie stanowi ona źródła powszechnie obowiązującego prawa, ani obowiązków dla Kupujących w Warsaw Institute Store.

2.    Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych i przetwarza dane osobowe, pozyskane zarówno bezpośrednio od osoby, której dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora Danych Osobowych z innych źródeł.

3.    Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Warsaw Institute Store jest Sprzedawca – FWI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000218042, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, prowadząca działalność pod adresem: ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa, NIP: 9512142624, REGON: 008132712, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł (zwana dalej „Administratorem”) i będąca jednocześnie Sprzedawcą.

4.    Forma kontaktu z Administratorem to: [email protected], tel. +48 22 417 63 15, lub adres siedziby Sprzedawcy.

5.    Dane osobowe Kupujących są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

6.    Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

7.    Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie. W ograniczonym zakresie Administrator może zbierać dane automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na stronie internetowej Warsaw Institute Store oraz w serwisach społecznościowych powiązanych z nią.

8.    Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w szczególności zapewniając, że dane te są zbierane zgodnie z prawem.

Wszelkie słowa pisane z wielkiej litery w treści niniejszej Polityki prywatności należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w Regulaminie Warsaw Instuitute Store.Sekcja II. Cel przetwarzania danych osobowych i czas ich przetwarzania

1.    Administrator przetwarza dane osobowe Kupujących w celach odpowiadających zakresowi zgód odebranych od Kupujących za pomocą formularzy dostępnych na stronach internetowych Warsaw Institute Store. W szczególności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe osób fizycznych odwiedzających Warsaw Institute Store w celach:

a.    zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży i do czasu upływu terminów dochodzenia roszczeń,

b.    rozpatrywania skarg i reklamacji przez rok po upływie terminu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji,

c.    dochodzenia roszczeń związanych z zawartą Umową, gdy cel jest prawnie uzasadniony w tym do czasu zakończenia postępowania egzekucyjnego,

d.    archiwizowania dokumentów rozliczeniowych do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych,

e.    prowadzenia działań marketingowych dla produktów lub usług oferowanych w ramach działalności Warsaw Institute Store, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest zbieranie danych do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania uprzednio udzielonej zgody,

f.     obsługi zgłoszeń powstałych w oparciu o wypełnienie danymi Formularza rejestracji, lub innych wniosków, w tym dla zapewnienia rozliczalności prowadzonych działań, gdzie celem jest możliwość udzielania odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane do Sprzedawcy, przez okres trzech lat,

g.    statystycznych, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonej działalności co pozwoli na jej usprawnienie, do czasu trwania innej podstawy prawnej udzielonej zgody na przetwarzanie, a w razie gdy taka odpadnie, dane ulegają anonimizacji.

2.    Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających Warsaw Institute Store w celu:     

a.    identyfikacji osób fizycznych jako zalogowanych w Warsaw Institute Store i przekazywania, że są zalogowane,

b.    zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy rejestracji lub danych logowania do Konta założonego w Warsaw Institute Store,

c.    zapamiętywania Produktów dodanych do Koszyka w celu złożenia Zamówienia,

d.    prowadzenia anonimowych statystyk prezentujących sposób korzystania z Warsaw Institute Store.

3.    Administrator może również przetwarzać dane zanonimizowane o charakterze eksploatacyjnym, ściśle związane z korzystaniem z Warsaw Institute Store, takie jak adres IP, czy domena, w celu generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Warsaw Institute Store. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, nie są ujawniane osobom trzecim.

4.    Administrator może przekazywać dane następującym podmiotom:

a.    prowadzącym działalność pocztową bądź przewozową,

b.    umożliwiającym dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,

c.    bankom do prowadzenia rozliczeń,

d.    organom państwowym lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

e.    podmiotom zewnętrznym wspierającym działalność prowadzoną przez Sprzedawcę, działającym na zlecenie Sprzedawcy będącego Administratorem.

5.    W przypadku braku oznaczonych wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, bądź treści zawartych Umów, maksymalny okres przechowywania danych przez Administratora wynosi dziesięć lat.

 

Sekcja III. Zakres przetwarzanych danych, prawa osób, których dane dotyczą

1.    Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Kupujących korzystających z Warsaw Institute Store:

  - imię i nazwisko,

 - adres poczty elektronicznej,

 - numer telefonu kontaktowego,

 - adres IP,

 - adres dostawy (z podaniem ulicy, numeru budynku i numeru lokalu, kodu pocztowego, miejscowości i kraju),

 - adres zamieszkania lub prowadzenia działalności/siedziby,

 - firma, numer NIP (w przypadku Kupujących instytucjonalnych).

2.    Podanie danych osobowych przez osoby fizyczne, zarówno Konsumentów, jak i osoby działające w imieniu i na rzecz Kupujących jest niezbędne do zawarcia Umów, rozliczania prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę na kierowane zapytania, bądź wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. Podanie danych w zakresie szerszym niż określone powyżej jest całkowicie dobrowolne.

3.    Każda osoba fizyczna udostępniająca dane osobowe Administratorowi dokonuje tego dobrowolnie i ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, kontroli ich przetwarzania oraz prawo do następujących działań w odniesieniu do swoich danych osobowych:

a.    poprawiania,

b.    sprostowania,

c.    uzupełniania,

d.    uaktualniania,

e.    czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania,

f.     usunięcia,

g.    ograniczenia przetwarzania,

h.    przenoszenia,

i.      wniesienia sprzeciwu,

j.      cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie,

k.    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

w szczególności, gdy dane te są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, bądź zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.    Osoby uprawnione mogą realizować prawa, o których mowa powyżej w odniesieniu do swoich danych osobowych w szczególności poprzez kontakt z Administratorem na adres mailowy: [email protected], telefonicznie pod numerem: +48 22 417 63 15, lub pisemnie na adres: FWI Sp. z o.o., ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa.

5.    Osoba, która udzieliła Sprzedawcy zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego produktów lub usług dostępnych w związku z prowadzeniem Warsaw Institute Store, może ją odwołać w każdym czasie.

Osoba, która udzieliła takiej zgody, uprawniona jest również do:

a.    wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych z uwagi na jej szczególną sytuację,

b.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.

 

Sekcja IV. Postanowienia końcowe

1.    Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko Warsaw Institute Store. Co za tym idzie, jeśli na stronie Warsaw Institute Store, bądź w serwisach społecznościowych powiązanych z nią, znajdować się będą odnośniki do innych stron internetowych, należy, po przejściu na te strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

2.    Administrator w procesie zbierania i przetwarzania danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające taką ochronę danych osobowych, która jest adekwatna do kategorii danych objętych ochroną, a także do potencjalnych zagrożeń. W szczególności Administrator zabezpiecza dane osobowe, które zostały mu powierzone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3.    Administrator umożliwia kontakt w przedmiocie niniejszej Polityki prywatności, sposobu przetwarzania powierzonych danych, bądź jakichkolwiek pytań z tym związanych w następujących formach:

a.    kontakt bezpośredni w siedzibie Administratora przy ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa,

b.    kontakt listowy na adres wskazany w pkt a,

c.    kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +48 22 417 63 15,

d.    kontakt mailowy pod adresem: [email protected].

4.    Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądu i w razie potrzeby do aktualizacji treści niniejszej Polityki prywatności, w szczególności z uwagi na nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę procesów gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, kodeksy dobrych praktyk, jeśli Administrator będzie nimi związany, czy też zmiany technologii przetwarzania danych osobowych przez Administratora.Settings