en pl

Regulamin Warsaw Institute StoreWarsaw Institute Store prowadzona jest przez FWI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilczej 9, 00-538 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000218042, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł, NIP: 9512142624, REGON: 008132712.

Kontakt z Warsaw Institute Store, jest możliwy za pośrednictwem:

a)     poczty elektronicznej:  [email protected]

b)     telefonicznie: +48 22 417 63 15,

c)      pisemnie na Adres pocztowy: FWI Sp. z o.o., ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa.

Sprzedawca dokłada najwyższej staranności, aby zasady i warunki sprzedaży Warsaw Institute Store kształtowały prawa i obowiązki Konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

Zawarcie Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów Umowy ze Sprzedawcą, w tym również zmieniających postanowienia poniższego Regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedawcy: FWI Sp. z o.o., ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa.

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia Umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma poniższy Regulamin i stosowne przepisy prawa.§1 Definicje

1.    Administrator Danych Osobowych – FWI Sp. z o.o., ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa

2.    Adres pocztowy  – zawiera następujące dane: imię i nazwisko lub nazwa instytucji, ze wskazaniem ulicy, numeru budynku, numeru mieszkania lub lokalu; a w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice ze wskazaniem nazwy miejscowości i numeru nieruchomości, kod pocztowy oraz miejscowość 

3.    Adres reklamacyjny FWI Sp. z o.o., ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa

4.    Cena jednostkowa – wartość Produktu określona przez Sprzedawcę, widniejąca na Karcie Produktu

5.    Cennik dostaw  – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy Produktów i ich kosztów dostępne pod adresem: www.store.warsawinstitute.org

6.    Dane kontaktoweFWI Sp. z o.o., ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa, +48 22 417 63 15

7.    Dane osobowe  – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań

8.    Dane wrażliwe  – są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, karalności, a także innych orzeczeniach/decyzjach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

9.    Dokument sprzedaży – rachunek, bądź faktura VAT, potwierdzający zawartą Umowę sprzedaży

10. Dostawa   rodzaj usługi pocztowej/przewozowej wraz z określeniem operatora pocztowego/przedsiębiorcy przewozowego i kosztu wymienionej w Cenniku dostaw

11. Dział Obsługi Kupującego – biuro obsługi Kupującego dostępne pod numerem telefonu i adresem mailowym zamieszczonym na stronie głównej Warsaw Institute Store: +48 22 417 63 15; [email protected]

12. E-wydanie udostępniony przez Sprzedawcę do pobrania przez Kupującego po zaksięgowaniu wpłaty Ceny jednostkowej plik cyfrowy taki jak: e-książka, e-prasa, e-książka audio

13. Faktura rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa, które stanowią dowód zakupu produktu w Warsaw Institute Store

14. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie Warsaw Institute Store, którego wypełnienie umożliwia utworzenie Konta

15. Karta produktu  – pojedyncza podstrona Warsaw Institute Store zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie i jego Cenie jednostkowej 

16. Klient  – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

17. Kodeks cywilny  – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami

18. Konsument  – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego, pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 

19. Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego zbiór zasobów w Systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Warsaw Institute Store

20. Koszyk  – funkcjonalność Warsaw Institute Store, w której widoczna jest lista wybranych przez Kupującego Produktów do zakupu, sporządzona z oferowanych przez Sprzedawcę Produktów, dająca możliwość modyfikacji listy Produktów oraz ustalenia, bądź modyfikacji danych Zamówienia, w tym szczególnie: ilości Produktów, Adresu pocztowego Dostawy, danych do faktury VAT, sposobu Dostawy, form Płatności 

21. Warsaw Institute Store – sklep internetowy, przy użyciu którego FWI Sp. z o.o. sprzedaje Produkty za pośrednictwem Internetu

22. Kupujący  – zarówno Konsument, jak i Klient 

23. Miejsce wydania rzeczy  –  Adres pocztowy  wskazany w Zamówieniu przez Kupującego jako Adres pocztowy Dostawy

24. Moment wydania rzeczy  – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie

25. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu dotyczącą nowości, działań, asortymentu i zmian dotyczących Warsaw Institute Store rozsyłanego do zarejestrowanych Kupujących, którzy wyrazili na to zgodę

26. Platforma internetowa ODR  – unijny serwis internetowy działający na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr

27. Płatność  – metoda dokonania zapłaty za Przedmiot Umowy i Dostawę określona w niniejszym Regulaminie

28. Polityka prywatności zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych Osobowych, która stanowi integralną część Regulaminu dostępne na stronach Warsaw Institute Store pod adresem: www.store.warsawinstitute.org

29. Produkt   pojedyncza rzecz, która może być przedmiotem Zamówienia Kupującego, dostępna w ofercie Warsaw Institute Store opatrzona Ceną jednostkową  

30. Promocja – prowadzona na podstawie odrębnego indywidualnie określonego i udostępnionego regulaminu akcja, na podstawie której asortyment Warsaw Institute Store dostępny może być dla Kupujących w Cenach jednostkowych i ilościach innych niż regularnie obowiązujące przez oznaczony w regulaminie Promocji okres czasu

31. Przedmiot Umowy  – Produkty wraz z Dostawą, będące przedmiotem Umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą 

32. RODO  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

33. SprzedawcaFWI Sp. z o.o., ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa

34. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem

35. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne wraz z późniejszymi zmianami

36. Termin realizacji  – określona w Regulaminie liczba godzin/dni roboczych  

37. Umowa  – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, a w przypadku Konsumentów Umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego w przypadku Kupujących

38. Wada  – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna

39. Wada fizyczna  –  niezgodność rzeczy sprzedanej z Umową, a w szczególności jeśli rzecz: 

a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta, 

c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, 

d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.

40. Wada prawna  – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu 

41. Zamówienie  – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Warsaw Institute Store  określające jednoznacznie: rodzaj i ilość wybranych do zakupu Produktów; rodzaj Dostawy; rodzaj Płatnościmiejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

42. Zbiór dobrych praktyk  – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. z późniejszymi zmianami

 

§2 Warunki ogólne

1.           Umowa zawierana jest na podstawie przepisów prawa polskiego, w języku polskim, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Aby zapewnić Kupującemu komfort dokonywania zakupów w Warsaw Institute Store, niektóre treści zamieszczone na stronach Warsaw Institute Store zostały przetłumaczone na dodatkowe języki inne niż język polski. Kupujący korzystając z Warsaw Institute Store może wybrać opcję wyświetlenia treści w wersji przetłumaczonej na język inny niż polski, jednakże nie wpływa to na język zawierania Umowy, która jest zawierana w języku polskim. 

2.           Miejsce wydania rzeczy może znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bądź innego kraju Unii Europejskiej, bądź na terenie kraju spoza obszaru Unii Europejskiej. Zamówienia będą dostarczane za pośrednictwem operatora pocztowego, bądź przedsiębiorcy przewozowego na podstawie zawartej przez Sprzedawcę Umowy.

3.           Sprzedawca zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad. 

4.           Wszystkie Ceny jednostkowe Produktów podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny jednostkowe Produktów nie zawierają kosztu Dostawy, który określony jest w Cenniku dostaw.  Dla wygody Klienta, Warsaw Institute Store może dodatkowo umożliwiać wyświetlenie przybliżonych Cen jednostkowych towarów w walutach innych wyżej określona. 

5.           Sprzedawca nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Produktów znajdujących się w Warsaw Institute Store. 

6.           Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Warsaw Institute Store oraz (2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 15 Regulaminu. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w Systemie informatycznym Warsaw Institute Store.

7.           Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z Umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość. 

8.           Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, (2) dostęp do poczty elektronicznej, (3) przeglądarka internetowa.

9.           Kupujący obowiązany jest do korzystania z Warsaw Institute Store w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Kupujący obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Sprzedawcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

10.    Przeglądanie asortymentu Warsaw Institute Store nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie Zamówień przez Kupującego na Produkty znajdujące się w asortymencie Warsaw Institute Store możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 Regulaminu, bądź bez dokonywania rejestracji, w trybie określonym w §3 ust. 4 Regulaminu.

11.       Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Warsaw Institute Store  w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia, poprzez wypełnienie Formularza rejestracji umożliwiającego założenie Konta. W tym celu Kupujący powinien podać wymagane dane identyfikujące oraz login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego Konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania Konta w Warsaw Institute Store. 

12.       W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania Newslettera zawierającego informację handlowe o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Warsaw Institute Store. Newsletter będzie wysyłany na adres e-mail i/lub numer telefonu podany przez Kupującego podczas procesu rejestracji.

13.       Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kontakt telefoniczny, bądź mailowy z Działem Obsługi Kupującego.

14.       Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Warsaw Insitute Store były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Warsaw Institute Store, szczególnie w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy asortymentu Warsaw Institute Store. Sprzedawca dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Warsaw Institute Store było dokonywane w godzinach nocnych.

15.       Sprzedawca w prowadzonej za pomocą Warsaw Institute Store działalności, stosuje praktyki powszechnie uznawane za dobre praktyki rynkowe. 

 

§3 Zawarcie Umowy i realizacja

1.     Zawarcie Umowy sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia w Warsaw Institute Store za pośrednictwem Konta, o którym mowa w ust. 2 poniżej, bądź w trybie bez rejestracji, o którym mowa w §2 ust. 11, opisanym w ust. 4 poniżej.

2.     Złożenie Zamówienia za pomocą Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Kupującego:

3.     (1) wypełnieniu Formularza rejestracji,

4.     (2) kliknięciu pola „Stwórz Konto” oraz

5.     (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

6.     W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, Adres pocztowy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Kupujących niebędących Konsumentami, niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

7.     Rejestracja, jak również korzystanie z funkcjonalności Warsaw Institute Store są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Kupującego ze Sprzedawcą Umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Kupującego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

8.     Po zarejestrowaniu się, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w Formularzu rejestracji albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Kupującego.

9.     Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Kupującego przez czas nieoznaczony. Kupujący może zrezygnować z prowadzenia Konta i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta nie są pobieranie jakiekolwiek opłaty.

10.  W celu usunięcia Konta należy skontaktować się telefonicznie, bądź mailowo z Działem Obsługi Kupującego. Dyspozycja usunięcia Konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego Konta. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Kupującego Umowy ze Spółką o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Kupującego.

11.  W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana: 

1)     wybrać Produkt, będący przedmiotem Zamówienia,

2)     dodać Produkt do Koszyka, 

3)     wybrać sposób Dostawy,

4)     wpisać dane odbiorcy Zamówienia oraz Adres pocztowy, na który ma nastąpić Dostawa produktu a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru /w przypadku zakupu bez rejestracji/,

5)     wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru Zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT) w przypadku zakupu bez rejestracji/,

6)     wybrać rodzaj Płatności, 

7)     wybrać Miejsce wydania rzeczy, 

8)     złożyć w sklepie Zamówienie. 

12.  Kupujący ma możliwość złożenia Zamówienia wyłącznie poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez dokonywania rejestracji. Przy tym trybie dokonywania zakupu System nie ma możliwości zapamiętania danych w celu ułatwienia dokonywania kolejnych zakupów.

13.  Cena jednostkowa Produktu uwidoczniona na stronie Warsaw Institute Store podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto. O łącznej Cenie jednostkowej Produktu będącego przedmiotem Zamówienia wraz z podatkami, a także o kosztach Dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany na stronach Warsaw Institute Store w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową sprzedaży. Cena jednostkowa Produktu jest każdorazowo przeliczana wg aktualnego kursu walut na równowartość wskazaną w dolarach amerykańskich (USD) w dniu zamieszczenia Produktu w ofercie.

14.  Kupujący może składać Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Warsaw Institute Store przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

15.  Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem.

16.  Przy Zamówieniach o łącznej wartości powyżej 1.000 zł brutto, przesyłka może być realizowana za pomocą poczty kurierskiej. Dział Obsługi Kupującego będzie się w takich przypadkach kontaktował z Kupującym w celu uzyskania jego zgody na wysyłkę i zapłatę za Zamówienie w tej formie. Klient w przypadku wyrażenia zgody ma prawo żądania faktury VAT za dokonanie wysyłki w tej formie.

17.  Podczas składania Zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania Zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Na życzenie Klienta faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z Zamówieniem.

18.  Złożenie Zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu. Oferta jest wiążąca dla Kupującego, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

19.  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą.

20.  Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu na koncie Sprzedawcy wpłaty Kupującego dokonanej w jednej z form przewidzianych w § 4 Regulaminu z tytułu wartości całości Zamówienia, co powinno nastąpić w terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia Zamówienia, chyba że Kupujący nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedawcę. 

21.  Zamówienia złożone i opłacone do godz.: 15.00 w dniu roboczym realizowane są do 48 h, z zastrzeżeniem pkt 12 powyżej. W przeważającej części przypadków wysyłka realizowana jest tego samego dnia (po pozytywnej autoryzacji Płatności).

22.  Powyższe terminy liczone będą, z zastrzeżeniem jako właściwa, strefy czasowej UTC+01:00. Powyższe terminy mogą ulec wydłużeniu, o czym Kupujący będzie informowany przez obsługę Warsaw Institute Store najszybciej jak to możliwe. 

23.  Wysłanie przedmiotu Umowy następuje w terminie określonym w Cenniku dostaw, a dla Zamówień złożonych z wielu Produktów w najdłuższym terminie z określonych na Kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia realizacji Zamówienia. 

24.  Zakupiony Przedmiot Umowy jest wysyłany jednym ze sposobów Dostawy, w zależności od wagi i gabarytów zakupionych przedmiotów do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

25.  E-wydania są gotowe do odbioru (pobrania) w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

26.  E-wydania należy pobrać jak najszybciej po otrzymaniu informacji o zaksięgowaniu wpłaty i możliwości pobrania. Jeśli Sprzedawca wycofa plik ze swojej oferty, to Kupujący utraci do niego dostęp i wpłacone środki zostaną mu zwrócone na konto bankowe za pomocą którego dokonywał zapłaty.

27.  Kupujący nie może dokonywać zmian w Zamówieniu po jego złożeniu. W przypadku rezygnacji z Zamówienia (zarówno w całości jak i w części), zwrot Ceny jednostkowej sprzedaży (odpowiedniej części Ceny jednostkowej sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 7 Regulaminu.

28.  Kupujący  może dokonywać zmian w Adresie pocztowym Dostawy, lub zmiany danych na fakturze jedynie do momentu otrzymania przez Produkty statusu „W realizacji” poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Dziale Obsługi Kupującego.

29.  Kupujący otrzyma potwierdzenie anulowania Zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w procesie składania Zamówienia w przypadku zlecenia ich do Działu Obsługi Kupującego.

30.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas Dostawy lub brak Dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowego, lub niepełnego Adresu pocztowego Dostawy.

31.  W związku z realizacją Zamówienia, do Kupującego wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji Zamówienia (status Zamówienia). W ramach tej komunikacji Sprzedawca może wysyłać informację o nieukończonym Zamówieniu oraz – po zrealizowaniu Zamówienia – Sprzedawca może wysłać do Kupującego podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej Zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Kupującego jest dobrowolne.

 

§4 Sposób i formy Płatności

1.     Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby Płatności z tytułu Umowy sprzedaży:

1)  Płatność za pośrednictwem bezpiecznego systemu Płatności Paypal, obsługujący większość przelewów bankowych oraz kart płatniczych,

2)  Płatność przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy.


Bank: Bank 
PKO BP

Numer rachunku: 43 1020 4900 0000 8102 3179 0546

2.     Zarówno w przypadku wyboru formy Płatności za pośrednictwem systemu PayPal, jak i w przypadku wyboru przez Kupującego Płatności przelewem bezpośrednio na Konto Sprzedawcy, Kupujący obowiązany jest do dokonania Płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

3.     Kupujący bez rejestracji może złożyć Zamówienie wyłącznie z Dostawą na terenie Polski. W tym przypadku realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania Płatności przez podmiot realizujący Płatności.

4.     Kupujący nie ma możliwości zapłacić za część Zamówienia z góry a za część Zamówienia przy odbiorze.

5.     W przypadku braku w magazynie zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji Zamówienia Kupującego z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Kupującego, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Zamówienie jest anulowane. Anulowanie Zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później, niż do dnia upływu Terminu realizacji Zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę.

6.     W przypadku, gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, Sprzedawca może zaproponować Kupującemu:

1)     anulowanie całości Zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Kupującego, Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia),

2)     anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Kupującego, Zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).

7.     W przypadku, gdy Kupujący nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji Zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Kupującym z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczy Kupującemu Produkty, co do których Zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie Zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w procesie składania Zamówienia. Anulowanie Zamówienia w części, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie później, niż do dnia upływu Terminu realizacji Zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę. Kupujący może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 5 Regulaminu.

8.     W przypadku, gdy Kupujący nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Kupującym z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca może anulować Zamówienie w całości.

9.     Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego Adresu pocztowego, pod który ma być dostarczony przedmiot Zamówienia. W przypadku podania przez Kupującego błędnego lub niedokładnego Adresu pocztowego, Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Sprzedawcę i firmę doręczającą przedmiot Zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu Zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

10.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w Cenach jednostkowych produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Ceny jednostkowej.

11.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży na odrębnie określonych zasadach. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na Ceny jednostkowe produktów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany Ceny jednostkowej, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

12.  Promocje w Warsaw Institute Store nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.

13.  Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania Zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie lub u dostawców Warsaw Institute Store.

 

§5 Prawo do odstąpienia od Umowy

1.  Konsument, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towarów, określonych w ust. 5 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone na przykład:

1)    pisemnie na Adres pocztowy: FWI Sp. z o.o. ul. Wilcza 9 00-538 Warszawa

2)     w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

2.  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy zawarty jest w Załączniku nr 1 do ustawy o prawach konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Warsaw Institute Store jako Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3.  Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

a)     dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż operator pocztowy bądź przedsiębiorca przewozowy, a w przypadku Umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,

b)     dla pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy.

4.  W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

5.  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego Płatności, w tym koszty Dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu Dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy dostępny w Warsaw Institute Store). Sprzedawca dokonuje zwrotu Płatności przy użyciu takiego samego sposobu Płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem Płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.  Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Konsument może zwrócić Produkt na Adres pocztowy:      FWI Sp. z o.o., ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa.

7.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.  Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od Umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

a)     jeżeli Konsument wybrał sposób Dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy dostępny w Warsaw Institute Store, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

b)     Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9.  Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TYLKO PRZEDSIĘBIORCÓW

/Ustępy od 10 do 18 niniejszego paragrafu Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów/

10. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

11. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu operatorowi pocztowemu bądź przedsiębiorcy przewozowemu przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

12. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem operatora pocztowego bądź przedsiębiorcy przewozowego logistycznego, Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie spedycji nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności operatora pocztowego/przedsiębiorcy przewozowego.

13. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

14. W wypadku Klientów Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

15. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny jednostkowej oraz kosztów Dostawy z tytułu Umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta.

16. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

§6 Rękojmia

1.    Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Produktu bez wad. Sprzedawca na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia). 

2.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). 

3.    Zaleca się podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu Ceny jednostkowej albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4.    W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od Momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. 

Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: 

a)     złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia Ceny jednostkowej, 

b)     złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy

chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5.    Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. 

6.    Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

7.    Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również: 

a)     żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

b)     żądać usunięcia wady. 

8.    Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.  

9.    Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.  

10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

11. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawcy, za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 10 powyżej.

12. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od Umowy.

13. Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do: 

a)        oświadczenia o żądaniu obniżenia Ceny jednostkowej,

b)        oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, 

c)         żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, 

d)        żądania usunięcia wady. 

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

14. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od Momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od Momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

15. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od Momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, przed upływem roku od Momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od Momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

17. W terminach określonych w pkt 14-16, Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu Ceny jednostkowej z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu Ceny jednostkowej rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

18. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

19. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się pkt 14-15, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

20. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu Ceny jednostkowej, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

21. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

22. Sprzedawca, o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta, wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż w prawnie przewidzianym terminie.

 

§7 Zwrot należności Kupującym

1.  Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a)     anulowania opłaconego Zamówienia lub części Zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część Ceny jednostkowej),

b)     zwrotu Produktu (odstąpienia od Umowy) z Zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem operatora pocztowego/przedsiębiorcy przewozowego.

2.  W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca zwraca Konsumentowi Płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy. Jednakże Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.  W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Sprzedawcę należytej staranności, w tym skierowania do Kupującego na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Kupującego, Kupujący nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego, lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Kupującego błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego uniemożliwiających pomimo zachowania przez Sprzedawcę należytej staranności, prawidłową realizację Płatności.

4.  W przypadku gdy Kupujący dokonał Płatności za Zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego lub  karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła Płatność na rzecz Sprzedawcy, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.

 §8 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1.    Administratorem Danych Osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Warsaw Institute Store jest Sprzedawca. Podanie danych osobowych przez Kupujących jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, które wymagają podania danych osobowych. 

2.    Dane osobowe Kupujących zbierane przez Administratora Danych Osobowych za pośrednictwem Warsaw Institute Store zbierane są – zgodnie z wolą Kupującego – w celu realizacji Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej.

3.    W związku z tym, że Kupujący korzysta w Warsaw Institute Store ze sposobu Dostawy przesyłką, w tym pocztową, lub przesyłką kurierską, Administrator Danych Osobowych udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu operatorowi pocztowemu/przedsiębiorcy przewozowemu lub pośrednikowi realizującemu je na zlecenie Administratora Danych Osobowych, wyłącznie w celu realizacji Dostawy.

4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o Świadczenie usługi drogą elektroniczną wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Warsaw Institute Store przed zawarciem danej Umowy.

5.    Sprzedawca zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.   oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

a)    pisemnie na Adres pocztowy:          FWI Sp. z o.o., ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa,

b)     w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

6.    Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu, która znajduje się pod adresem: www.store.warsawinstitute.org.

7.    Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony Warsaw Institute Store. Rodzaje plików cookies, z których korzysta Warsaw Institute Store to:

a)     cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania strony Warsaw Institute Store, umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,

b)     cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony Warsaw Institute Store,

c)      cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta,

d)     zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania Warsaw Institute Store,

e)     tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny Warsaw Institute Store.

Kupujący ma możliwość korzystania ze strony Warsaw Insitute Store bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Warsaw Institute Storenie będą działać poprawnie. Jeśli Kupujący nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

 

§9 Postanowienia końcowe

1.    Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedawca deklaruje bezwzględne stosowanie przepisu prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, a szczególnie w przypadku:

a)         konieczności dostosowania treści Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania jego treści celem zapewnienia zgodności z prawem,

b)         konieczności dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych organów władzy publicznej,

c)         zmiany procesu zawierania Umów za pośrednictwem Warsaw Institute Store,

d)         rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Warsaw Institute Store, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiany istniejących funkcjonalności Warsaw Institute Store,

e)         przeciwdziałania nadużyciom,

f)          poprawy jakości obsługi Kupujących,

g)         zmiany warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną,

h)        zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie,

i)          konieczności usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, gdyby wystąpiły w treści Regulaminu.

3.    O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje poprzez komunikat na stronach Warsaw Institute Store.

4.    Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Kupującego, który nie wypowie Umowy o prowadzenie Konta w Warsaw Institute Store (nie zrezygnuje z Konta na zasadach określonych w §3 ust. 10 niniejszego Regulaminu). O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą̨ powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub Zamówieniu adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą szczególnie w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

5.    Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce „Regulamin”. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej, Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedawcę o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

6.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

7.    Ewentualne spory pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego wraz z późniejszymi zmianami.

8.    Kupujący posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, alternatywnych  metod rozstrzygania sporów (tzw. ADR). Kupujący może zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Kupujący może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 
Settings